ما می توانیم


1- به امید خدا می خواهیم همانگونه که امام عزیزمان «ما می‌توانیم» را به مردم منتقل کرد اینجا نیز پایگاهی باشد برای اطلاع رسانی و منتقل کردن روحیه امید و «ما می‌توانیم»

2- «ما می‌توانیم»  یک اقدام شخصی برای معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران میباشد و وابستگی به "هیچ جا" ندارد.

3- درضمن استفاده و نشر پوسترهای «ما می‌توانیم» ما رو خوشحال میکنه.


 والعاقبة للمتقین

حسین احمدی سخا